Röste.nu – Röste.nu-logotype 2018
Röste Bygdegårdsförenings styrelse och stadgar
Här är styrelsen för 2022

Den 19 februari 2022 höll Röste Bygdegårdsförening årsstämma, den första på ordinarie tid efter coronarestriktionerna. Ordföranden Nina Norell omvaldes, liksom sekreteraren Åse Järpenge. Nya supplenater i aktivitetskommittén och anläggningskommittén.

För att komma i kontakt med styrelsen, ring 0278–200 90. Samtalet vidarekopplas till ordföranden.


Ordförande, uthyrare och lotteriansvarig:
Christina Norell (omval 1 år)

Sekreterare:
Åse Järpenge (omval 2 år)

Ekonomiansvarig:
Anita Bodin

Aktivitetskommittén:
Ordinarie ledamöter:
Kerstin Andersson (omval 2 år)
Emma Jonsson (omval 2 år)
Inger Tällberg
Hanna Alfredsson


Suppleanter:
Linnea Tegnér (nyinvald)
Therese Ottosson
Julia Andréasson
Ulrika Sollander (omval 2 år)


Anläggningskommittén:
Ordinarie ledamöter:
Eric Alfredsson (omval 2 år)
Tomas Frisk
Lars Järpenge (omval 2 år)


Suppleanter:
Henrik Olofsson
Lars Norgren (nyinvald)
Kalle Wallberg


Redaktör för Bygdens Nytt och röste.nu:
Pär Nordqvist, 070–365 74 83 (omval 3 år)

Revisorer:
Ordinarie:
Berit Olsson
Stefan Sonefors


Valberedning:
Ordförande:
Pål Mårtensson

Ledamöter:
Ledig plats
Ledig plats

Röste Bygdegårdsförenings stadgar
§ 1.
Firma
Föeningens firma är.............................................

§2.
Ändamål

Föreningen, som är en ideell förening, politiskt och religiöst obunden, har till uppgift att anskaffa och för framtiden driva en bygdegård med bland annat samlingslokal. Lokalen skall opartiskt och på skäliga villkor uthyras till föreningens medlemmar, kommunala myndigheter och inrättningar samt till organisationer och enskilda, som önskar använda lokalen och som verkar i enlighet med rikets lagar.
Dessutom skall föreningen verka för bygdens kulturella utveckling, bland annat genom egna kulturprogram och genom förmedling av program till dem som hyr lokalen. För att främja sitt ändamål skall föreningen samarbeta med liknande organisationer samt vara ansluten till Bygdegårdarnas Riksförbund.

§3.
Säte
Föreningens styrelse skall ha sitt säte i Bollnäs kommun i Gävleborgs län.

§4.
Inträde
Medlemskap i föreningen kan erhållas av förening eller enskild person, som vill främja föreningens verksamhet och syfte.

§5.
Avgifter
Medlem betalar inträdesavgift och årsavgift enligt regler och med belopp som årligen fastställs av föreningsstämma.

§6.
Utträde
Medlem, som önskar utträda ur föreningen, skall anmäla detta till styrelsen. Begäran skall göras skriftligen och vara egenhändigt undertecknad.
Utträder medlem, har denne ingen rätt till andel i föreningens vinst eller i föreningens tillgångar i övrigt. Föreningsstämman kan dock besluta annorlunda.

§7.
Uteslutning
Bryter medlem mot dessa stadgar, skadar på annat sätt föreningen eller motarbetar dess syften kan styrelsen, om den är enhällig, eller föreningsstämman utesluta medlemmen ur föreningen. Den som inte godtar styrelsens beslut om uteslutning, äger hänskjuta frågan till föreningsstämmans prövning. Utesluts medlem, har han eller hon ingen rätt till andel i föreningens vinst eller i föreningens tillgångar.

§8.
Medlemsförteckning
Det åligger styrelsen att föra medlemsförteckning. Av förteckningen skall framgå medlemmarnas fullständiga namn och adress.

§9.
Organ
Föreningens organ är:
1. Föreningsstämma
2. Styrelse
3. Revisorer

§10.
Föreningsstämma
Ordinarie föreningsstämma hålls årligen före den 1 mars.
Extra föreningsstämma hålls, när styrelsen eller revisorerna finner att det är nödvändigt eller när minst en tiondel av föreningens medlemmar så kräver genom skriftlig begäran till styrelsen. Av begäran skall framgå det eller de ärenden som medlemmarna vill ha behandlat.
Vid medlemsstämma har varje medlem, som ej begärt utträde eller uteslutits, en röst. Såväl val som övriga frågor avgörs genom öppen omröstning om icke sluten begärs. Votering vid personval skall ske med slutna sedlar. Vid lika röstetal har stämmans ordförande utslagsröst. Vid val avgör dock lotten.

§11.
Vid ordinarie föreningsstämma skall följande ärenden behandlas:

1. Val av ordförande.
2. Anmälan av styrelsens val av sekreterare
3. Fastställande av röstlängd
4. Val av två justeringsledamöter att jämte ordföranden justera stämmans protokoll
5. Godkännande av kallelse
6. Styrelsens redovisningshandlingar över det gångna räkenskapsåret
7. Revisorernas berättelse
8. Fråga om fastställande av resultaträkning och balansräkning
9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter
10. Beslut med anledning av föreningens vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
11. Redovisning av budget- och verksamhetsplan
12. Bestämmande av ersättning till styrelseledamöter och revisorer
13. Val av ordförande i föreningen
14. Val av övriga styrelseledamöter samt suppleanter
15. Val av revisorer samt suppleanter
16. Val av ombud och suppleanter till bygdegårdsdistriktets stämma
17. Val av ombud till övriga föreningar
18. Val av valberedning
19. Beslut om eventuella regler och belopp för nästkommande års årsavgift
20. Framställningar och förslag från styrelsen och från medlemmar som inkommit till styrelsen senast tio dagar före föreningsstämman
21. Vid stämman väckta frågor.

Stämman bör behandla de frågor som rekommenderas i årsmötesmaterial, som föreningen erhåller från riks- och distriktsorganisationen.

§12.
På extra föreningsstämma får endast behandlas de ärenden som angivits i kallelse.

§13
Kallelse till föreningsstämma
Kallelse till föreningsstämma skall ske genom personligt brev senast 14 dagar före stämman.

§14.
Styrelse
Föreningens angelägenheter sköts av en styrelse bestående av..........ledamöter samt...........suppleanter.
Ledamöter och suppleanter utses växlingsvis för två år. Ordförande väljs dock på ett år.
Vid val första gången väljs hälften eller vid udda antal närmast under hälften av ledamöterna och suppleanterna för ett år. Det senare sker genom lottning. Avgör ledamot eller suppleant före mandattidens utgång väljer medlemsmöte ersättare för den återstående delen av mandattiden.

§15.
Styrelsen sammanträder när ordföranden finner det lämpligt eller då minst en av styrelsens ledamöter hos ordföranden skriftligen begär sammanträde.

§16.
Till styrelsesammanträde skall vid förfall för ordinarie ledamot suppleant kallas. Styrelsen är beslutsför när de närvarandes antal överstiger hälften av hela antalet ledamöter. Beslut fattas med enkel majoritet. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst utom vid personval då lotten avgör.

§17.
Det åligger styrelsen att med iakttagande av dessa stadgar sköta föreningens angelägenheter. Styrelsen skall också i föreskriven tid till Bygdegårdarnas Riksförbund insända fastställd årsavgift samt de rapporter och upplysningar som riksförbundet infordrar.
Styrelsen äger med inteckning för gäld belasta föreningens fasta egendom, om styrelsens samtliga närvarande ledamöter är eniga om beslutet.

§18.
Firmateckning
Föreningens firma tecknas förutom av styrelsen i dess helhet av den eller dem styrelsen därtill utser.

§19.
Räkenskaper
Föreningens räkenskaper omfattar tiden från den 1 januari till den 31 december. Styrelsen skall senast 20 dagar före ordinarie föreningsstämma överlämna sina redovisningshandlingar till revisorerna.

§20.
Revisorer
Föreningens räkenskaper och styrelsens fövaltning skall granskas av två av ordinarie föreningsstämma utsedda revisorer. För revisorerna skall utses suppleant. Revisorer och suppleanter för dessa utses för ett år. Revisionsberättelse skall lämnas till styrelsen senast sju dagar före ordinarie föreningsstämma.

§21.
Ändring av föeningens stadgar samt likvidation
Beslut om ändring av dessa stadgar och om föreningens trädande i likvidation fattas på två på varandra följande stämmor, varav minst en skall vara ordinarie föreningsstämma. Beslutet skall för att vara gällande på den senare stämman ha biträtts av minst två tredjedelar av de röstande.

§22.
Upplösning
Skulle föreningen upplösas skall föreningens behålna tillgångar tillfalla annan lokal sammanslutning eller organisation enligt föreningsstämmans beslut för att användas till fortsatt främjande av föreningens ändamål.


Ovanstående stadgar har antagits på föreningsstämma i Dönjegården den 22 februari 2006.

Till Bygdens Nytt
Till startsidan röste.nu