Röste.nu – Bygdens Nytt nr 2 2018


Nyheter

Foto: Pär Nordqvist, 2018. Kamera: Nikon D7000.
MARKUNDERSÖKNINGAR VID RIKSVÄGEN. Under vintern har Trafikverket haft en terränggående borrbandvagn ute längs riksväg 83 mellan Bollnäs och Vallsta fär att undersöka markförhållandena inför kommande upprustning av sträckan.

Geologiska undersökningar inför vägåtgärder

RÖSTE 22 mars 2018
Trafikverket planerar att bygga om riksväg 83 mellan Bollnäs och Vallsta för ökad säkerhet och bättre standard. Det är problem med sikten längs sträckan, som gör att bland annat omkörningar är riskabla. I vinter har geotekniska arbeten längs sträckan utförts i syfte att förbereda för de kommande insatserna, som ligger ungefär ett år framåt i tiden.


Att riksväg 83 mellan Bollnäs och Vallsta behöver en upprustning har diskuterats på politisk nivå och bland myndigheter i årtionden. Under åren har flera åtgärder gjorts, med bland annat fartkameror och flyttade utfarter. Bland annat flyttades utfarten från Fröstevägen i Norrborn längre söderut för att förbättra sikten. Det skedde 1994. Fyrvägskorsningen i Röste breddades med vänsterfil och en ny vägbro kom på plats under 1987 och 1988. Det är alltså 30 år sedan i år. Flera olyckor har inträffat de senaste åren i just Röstekorsningen, senast 2014. Hastigheten har sänkts till 60 kilometer i timmen, men vägen är jämn och fin på just den sträckan och inbjuder onekligen till betydligt högre hastigheter.
   I höstas lades ny asfalt på sträckan Bollnäs–Lottefors, som var väldigt sliten. Men mycket mer kommer att hända framöver. De kommande åren ska flera tunga åtgärder utföras längs vägen, som bedöms vara en av Sveriges farligaste. Inför kommande insatser håller Trafikverket på att undersöka markförhållandena vid sidan av vägen. I Röste jobbade ett team några dagar i mitten av mars med en terränggående borrbandvagn, som plöjde sig fram genom den tjocka snön på åkrarna.
   – Vi borrar i åkerjorden för att se hur förhållandena är. Efter genomförd sondering återfylls hål och gropar med ursprungligt material. Bitvis sätter vi även ned uppstående rör för kontroll av grundvattenförhållanden, säger Mikael Andersen-Storm, projektledare på Trafikverket.
   Man kommer också att göra detaljstudier av buller och utifrån resultaten av dessa gör man bedömningar om bullerdämpande åtgärder ska genomföras. Även behov av viltstängsel kommer att utredas. Enligt information som gått ut till alla markägare från Trafikverket ska ett informationsmöte hållas i maj om läget i projektet. Under sommaren ska vägplanen ställas ut för granskning, men före det ska myndigheter, markägare och allmänhet ha möjligt att lämna synpunkter.
   Tidigast under 2019 kommer byggstart att ske och projektet beräknas vara i hamn 2023. Några av de större insatserna blir byte av järnvägsport i Växsjö, upprustning av busshållplatser, byggande av gång- och cykelpassager och cykelbanor samt minska antalet utfarter.

PÄR NORDQVIST
070–365 74 83


Till toppen av sidan

Tillbaka till Bygdens Nytts nr 2 2018
Tillbaka till Bygdens Nytts startsida
Till Röste.nu startsida